Všeobecné podmínky Půjčovny elektrokol

 

 1. Elektrokolem se rozumí jízdní kolo dle přílohy 12, Vyhlášky Ministerstva dopravy 341/2014 Sb. a splňující specifikaci dle normy ČSN EN15194:2023+A1.
    
 2. Osoba (dále jen nájemce) uvedená v "Nájemní smlouvě o pronájmu elektrokola – věci movité" (dále jen smlouva) o pronájmu elektrokola a volitelných doplňků (dále jen předmět), používá předmět nájmu, jejichž převzetí potvrdila svým podpisem smlouvy. 
    
 3. K pronájmu předmětu je nutné složit vratnou zálohu (dále jen kauce), jejíž výše je specifikována ve smlouvě.
    
 4. Pronájem předmětu je možný pouze po předložení alespoň dvou osobních dokladů s fotografií nájemce, kdy jedním z těchto dokladů bude a) platný občanský průkaz, b) platný cestovní pas, c) platný zbrojní průkaz, případně jiné verifikovatelné doklady u cizinců. 
    
 5. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. 
    
 6. Nájemce je povinen ověřit si technický stav pronajímaného předmětu před jeho převzetím a úhradou kauce. 
    
 7. Po podpisu smlouvy, přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli.
    
 8. Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou předmětu, jakož i s jeho základní údržbou. (nabíjení baterie, parkování, transport. atd.)
    
 9. Užívání předmětu je na vlastní nebezpečí nájemce. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem nebo jemu zapůjčeným předmětem, na vlastním majetku či zdraví, ani za škody způsobené na zdraví a majetku třetích osob, a to po celou dobu trvání nájmu.  
    
 10. Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu. Tyto jsou uvedeny v předávacím protokolu, který tvoří přílohu č.1 nájemní smlouvy. Předávací protokol stvrzuje nájemce svým podpisem.
    
 11. Nájemce je povinen vrátit všechny předměty uvedená ve smlouvě čisté (omyté od prachu a hlíny). Při nedodržení této povinnosti si pronajímatel vyhrazuje právo na odečtení částky z vratné zálohy (kauce) a to ve výši = 150,- Kč za očištění jednoho kusu (předmětu nájmu).
    
 12. Předmět nájmu (elektrokola) nejsou určena k tažení přídavných vozíků a nejsou konstruována pro jízdu osob mladších 15 let. 
    
 13. Při nedodržení termínu vrácení pronajatého předmětu je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné ve výši uvedené v ceníku půjčovny. Dlužné nájemné bude odečteno ze zaplacené vratné zálohy (kauce) uvedené ve smlouvě.
    
 14. Při ztrátě či odcizení pronajatých předmětů, hradí nájemce plnou cenu předmětu uvedenou v předávacím protokolu.
    
 15. Při poškození, odcizení nebo ztrátě předmětu je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajímateli telefonicky, nebo emailem. V případě odcizení nebo ztrátě předmětu (elektrokola) doporučuje pronajímatel o této skutečnosti sepsat protokol na Policii ČR.
    
 16. Nájemce souhlasí s tím, že na veškeré případné náklady spojené s opravou poškozeného předmětu, bude použita vratná kauce. Pokud částka přesáhne hodnotu kauce, nájemce je povinen uhradit vícenáklady ve lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.
    
 17. Pronajímatel má právo použít kauce na úhradu vzniklé škody, jakož i jiných pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. 
    
 18. Nájemní řád je nedílnou součástí Nájemní smlouvy a tvoří její přílohu č.2. Svým podpisem smlouvy se nájemce zavazuje dodržovat Nájemní řád v jeho plném rozsahu. 
    
Aktualizace 15.2.2023