Nájemní řád Půjčovny elektrokol ekolo.cz


 1. Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené dle přílohy č.13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. a splňující specifikaci dle normy ČSN 15194:2009.

 2. Osoba uvedená v nájemní smlouvě o pronájmu elektrokola - věci movité (dále jen nájemce a smlouva), používá předmět nájmu (elektrokolo a doplňky), jejichž převzetí potvrdila svým podpisem smlouvy. 

 3. K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu (kauci), jejíž výše je specifikována ve smlouvě.

 4. Pronájem elektrokola je možný pouze po předložení alespoň dvou osobních dokladů s fotografií nájemce, kdy jedním z těchto dokladů bude a) platný občanský průkaz, b) platný cestovní pas, c) platné povolení k pobytu cizince v ČR.

 5. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. 

 6. Nájemce je povinen ověřit si technický stav pronajímaného předmětu před úhradou vratné zálohy (kauce). 

 7. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

 8. Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou předmětu, jakož i s jeho základní údržbou, jako je nabíjení baterie, parkování, transport. atd.

 9. Jízda na pronajatém elektrokole (užívání předmětu) je na vlastní nebezpečí nájemce a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či jiných osobách, ani za zdraví nájemce po celou dobu nájmu.  

 10. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna předměty nájmu včetně příslušenství uvedené v jím podepsaném předávacím protokolu.
   
 11. Nájemce je povinen vrátit všechny předměty uvedená ve smlouvě čisté (omyté od prachu a hlíny). Při nedodržení této povinnosti si pronajímatel vyhrazuje právo na odečtení částky z vratné zálohy (kauce) a to ve výši =150,- Kč za očištění jednoho kusu (předmětu nájmu).

 12. Předmět nájmu (elektrokola) nejsou určena k tažení přídavných vozíků a nejsou konstruována pro jízdu osob mladších 15ti let. 

 13. Při nedodržení termínu vrácení pronajatého předmětu je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné ve výši uvedené v ceníku půjčovny. Dlužné nájemné bude odečteno ze zaplacené vratné zálohy (kauce) uvedené v nájemní smlouvě.

 14. Při ztrátě či odcizení pronajatých předmětů hradí nájemce plnou cenu předmětu uvedenou v předávacím protokolu. Nájemce si je vědom, že předmět nájmu není pronajímatelem pojištěn.

 15. Při poškození, odcizení nebo ztrátě předmětu je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajímateli telefonicky, nebo emailem. V případě odcizení nebo ztrátě předmětu (elektrokola) doporučuje pronajímatel o této skutečnosti sepsat protokol na Policii ČR.

 16. Nájemce souhlasí s tím, že na veškeré případné náklady spojené s opravou poškozeného předmětu bude použita vratná záloha (kauce). Pokud částka opravy přesáhne hodnotu zálohy, nájemce je povinen uhradit vícenáklady ve lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

 17. Pronajímatel má právo použít zálohy (kauce), na úhradu vzniklé škody, jakož i jiných pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. 

 18. Nájemní řád je nedílnou součástí písemné "Nájemní smlouvy o pronájmu elektrokola - věci movité" a svým podpisem se Nájemce zavazuje dodržovat Nájemní řád v jeho plném rozsahu.